Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

Dịch vụ đầu tư

Một số kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 tại Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng

Theo đó, Trung tâm đã niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được UBND thành phố công bố theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên trang Thông tin điện tử chuyên ngành của đơn vị.  Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh của công dân về quy định thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên thông qua các hình thức tiếp dân, hòm thư góp ý…, nhằm kịp thời xử lý các hành vi gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, viên chức. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Trung tâm không nhận được đơn thư của tổ chức, công dân phản ánh về hành vi và quy định hành chính thuộc thẩm quyền.
Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức như tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử scedfa.com.vn và gửi trực tiếp qua hộp thư điện tử danang.gov.vn đến từng cán bộ trong đơn vị.
Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân trong kỳ là 112 hồ sơ. 100% hồ sơ giải quyết đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn. Qua kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công và viên chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong năm 2016, tỷ lệ rất hài lòng chiếm 35%, hài lòng chiếm 62% cho thấy tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng đối với chất lượng dịch vụ hành chính công cơ quan và viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã được duy trì như các năm trước, mối quan hệ giữa Trung tâm và các tổ chức, công dân ngày càng chặt chẽ hơn.
Với thủ tục hành chính công khai minh bạch, cơ chế hoạt động một cửa có hiệu quả, kỷ luật kỷ cương hành chính ngày càng được nâng cao, đội ngũ viên chức ngày càng có những chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với các tổ chức, công dân đến liên hệ công tác đã góp phần vào mục tiêu cải cách hành chính tại đơn vị.

THÔNG BÁO

- Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động 2019

-  Kết quả điểm xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng năm 2018

- Thông báo tuyển dụng lao động cho NGOs năm 2019

- Thông báo khác

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363552344


-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363552344

  •  
  •  
  •