Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

Lãnh đạo Trung tâm


Chức danh
Họ tên
Điện thoại Di động
Email
Giám đốc
Trần Hồng Đức 02363552345 0913404760 scedfa@dng.vnn.vn / ducth@danang.gov.vn
Phó Giám đốc Trà Thị Mỹ Dung 02363552344     dungttm7@danang.gov.vn
Phó giám đốc Trần Hiếu 0236 3822777 0905114834 hieut@danang.gov.vn
TP. Tổ chức - Hành chính Đoàn Thị Phúc 02363822777 0905551007
phucdt@danang.gov.vn
PP. Tổ chức - Hành chính Nguyễn Thị Hồng Quyên 02363822777   quyennth5@danang.gov.vn
TP. Quản lý Lao động Phan Thị Thanh Ninh 02363552343 0935206370 ninhntt@danang.gov.vn
PP. Quản lý Lao động Dư Tú Quyên 02363552343   quyendt@danang.gov.vn
PP. Kinh tế Đối ngoại Mã Thị Minh Hoàng 02363552344   hoangmtm@danang.gov.vn
PP. Kinh tế Đối ngoại Nguyễn Thị Thanh Tú 02363552344   tuntt@danang.gov.vn
 

Cần tuyển!

1.  Tổ chức AOG cần tuyển 02 Nhân viên văn phòng
 
2.  Tổ chức Orphan Voice (OV) cần tuyển 01 Nhân viên dự án

  

 

 

  

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363 552344

-P.Giám đốc-
Trần Hiếu
hieut@danang.gov.vn
02363 822777

-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363 822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363 822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343

 
-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344

-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363 552344
 

  •  
  •  
  •