Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

Lãnh đạo Trung tâm


Chức danh
Họ tên
Điện thoại Di động
Email
Giám đốc
Trần Hồng Đức 05113552345 0913404760 scedfa@dng.vnn.vn / ducth@danang.gov.vn
Phó Giám đốc        
TP. Tổ chức - Hành chính Đoàn Thị Phúc 05113822777 0905551007
phucdt@danang.gov.vn
PP. Tổ chức - Hành chính Nguyễn Thị Hồng Quyên 05113822777   quyennth5@danang.gov.vn
TP. Quản lý Lao động Phan Thị Thanh Ninh 05113552343 0935206370 ninhntt@danang.gov.vn
PP. Quản lý Lao động Dư Tú Quyên 05113552343   quyendt@danang.gov.vn
PP. Kinh tế Đối ngoại Mã Thị Minh Hoàng 05113552344   hoangmtm@danang.gov.vn
PP. Kinh tế Đối ngoại Nguyễn Thị Thanh Tú 05113552344   tuntt@danang.gov.vn
 

CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Tổ chức SC cần tuyển nhân viên. Hạn cuối nộp hồ sơ: 18/10/2017

- Tổ chức Zhi-Shan cần tuyển nhân viên. Hạn cuối nộp hồ sơ: 19/10/2017

- Tổ chức CHAI cần tuyển nhân viên. Hạn cuối nộp hồ sơ: 26/10/2017 Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc--TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
0905551007


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363552344

  •  
  •  
  •