Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

Tại Thành phố Đà Nẵng

Theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014, Nghị định số 75/2001/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ, Quyết định số 1973/QĐ-BNG ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Bộ Ngoại giao và Quyết định số 41/QĐ-UB ngày 23 tháng 3 năm 1999 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
  1. Cơ quan đại diện Ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hiệp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực.
  1. Văn phòng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình nước ngoài.
  1. Văn phòng đại diện và văn phòng dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
  1. Văn phòng đại diện hoạt động không sinh lời tại Việt Nam của các tổ chức: kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác của nước ngoài.
     

THÔNG BÁO

- Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động 2019

-  Kết quả điểm xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng năm 2018

- Thông báo tuyển dụng lao động cho NGOs năm 2019

- Thông báo khác

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363552344


-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363552344

  •  
  •  
  •