Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

Thăm dò ý kiến


 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ ĐỐI NGOẠI ĐÀ NẴNG

472 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511-3552344 / 3552345 - Fax: 0511-3552346

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN 

ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRUNG TÂM PHỤC VỤ ĐỐI NGOẠI NĂM 2015

 

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân

Nhằm mục đích đánh giá, cải tiến và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Trung tâm Phục vụ  Đối ngoại Đà Nẵng, kính đề nghị các ông/bà hoặc quý cơ quan tổ chức đã từng giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Đối ngoại cho ý kiến đánh giá của mình vào phiếu khảo sát ý kiến  bằng cách đánh dấu (·) vào các ô lựa chọn với các nội dung cụ thể theo đường link dưới đây:

Link: https://docs.google.com/forms/d/1Usj5_hK1M3TtQjxRv3yUd1lR1LDdcKqrK415l1qoieU/viewform

THÔNG BÁO

- Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động 2019

-  Kết quả điểm xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng năm 2018

- Thông báo tuyển dụng lao động cho NGOs năm 2019

- Thông báo khác

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363552344


-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363552344

  •  
  •  
  •