Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

Thủ tục tuyển chọn và giới thiệu người lao động


 1. Thủ tục tuyển chọn, giới thiệu người lao động Việt Nam làm việc cho các văn phòng, tổ chức nước ngoài tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên 
1.1 Trình tự thực hiện 
a) Bước 1: Văn phòng, tổ chức nước ngoài có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam gửi văn bản đề nghị SCEDFA tuyển chọn, giới thiệu người lao động Việt Nam tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ)Trung tâm Phục vụ Đối ngoại hoặc qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử (trường hợp qua thư điện tử, tổ chức, văn phòng nộp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả).
b) Bước 2: Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, hướng dẫn yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; ghi phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;
c) Bước 3: Sau 02 làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại có văn bản trả lời Văn phòng, tổ chức nước ngoài Nội dung văn bản trả lời bao gồm:
- Thống nhất thực hiện tuyển chọn và giới thiệu lao động theo đề nghị của Văn phòng, tổ chức nước ngoài ;
- Không thống nhất với đề nghị của Văn phòng, tổ chức nước ngoài trong đó nêu rõ lý do.
d) Bước 4: Văn phòng, tổ chức nước ngoài đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại hoặc Bộ phận TN&TKQ gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử cho văn phòng, tổ chức nước ngoài.
1.2 Cách thức thực hiện 
Hồ sơ liên quan được các Văn phòng, tổ chức nước ngoài gửi qua bưu điện hoặc qua thư điện tử hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại.
1.3 Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ
Văn bản đề nghị tuyển chọn, giới thiệu người lao động Việt Nam của Văn phòng, tổ chức nước ngoài trong đó nêu rõ yêu cầu về vị trí việc làm, số lượng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, thời hạn cần tuyển, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động Việt Nam và của Văn phòng, tổ chức trong quá trình làm việc và khi thôi việc đối với từng vị trí việc làm cần tuyển.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (Một) bộ.
1.4 Thời hạn giải quyết 
02 ngày làm việc 
1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng, tổ chức nước ngoài 
1.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Phục vụ Đối Ngoại.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Trung tâm Phục vụ Đối Ngoại.
1.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Văn bản thống nhất hoặc không thống nhất tuyển chọn và giới thiệu người lao động Việt Nam theo đề nghị của Văn phòng, tổ chức nước ngoài.
1.8 Lệ phí: không.
1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
1.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
1.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
a) Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
b) Quyết định số 889/QĐ-BNG ngày 14/4/2015 về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ.
c) Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ về qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
d) Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2015/NĐ-CP 28/7/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
e) Quyết định số 5531/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ đối với Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng.
(Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế)
 

Cần tuyển!

1.  Tổ chức AOG cần tuyển 02 Nhân viên văn phòng
 
2.  Tổ chức Orphan Voice (OV) cần tuyển 01 Nhân viên dự án

  

 

 

  

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363 552344

-P.Giám đốc-
Trần Hiếu
hieut@danang.gov.vn
02363 822777

-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363 822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363 822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343

 
-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344

-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363 552344
 

  •  
  •  
  •