Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

532
Lần tải
75.pdf
Ban hành 4/12/2014
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ342624
534
Lần tải
74.pdf
Ban hành 18/12/2012
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ1261241
536
Lần tải
73.pdf
Ban hành 10/5/2013
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ381010
534
Lần tải
72.pdf
Ban hành 14/02/2015
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ262935
517
Lần tải
71.pdf
Ban hành 14/02/2015
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ894402
532
Lần tải
70.pdf
Ban hành 25/12/2014
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ337503
538
Lần tải
69.pdf
Ban hành 22/11/2012
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ444020
536
Lần tải
68.pdf
Thông qua 11/11/2011
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ359295
529
Lần tải
67.pdf
Ban hành 25/12/2012
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ375100
537
Lần tải
66.pdf
Ban hành 15/4/2012
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ208984
542
Lần tải
65.pdf
Ban hành 18/6/2012
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ512863
560
Lần tải
64.pdf
Ban hành 28/6/2015
Kích cỡ14/04/2015
Kích cỡ346260
533
Lần tải
62.pdf
Ban hành 30/12/2010
Kích cỡ14/04/2015
Kích cỡ628810
522
Lần tải
60.pdf
Ban hành 8/5/2012
Kích cỡ14/04/2015
Kích cỡ238983
516
Lần tải
59.pdf
Ban hành 02/6/2011
Kích cỡ14/04/2015
Kích cỡ255723
715
Lần tải
58.pdf
Ban hành ngày 28/7/2014
Kích cỡ30/01/2015
Kích cỡ538910
809
Lần tải
52.pdf
Ban hành 20/03/1998
Kích cỡ15/05/2013
Kích cỡ192320
817
Lần tải
51.pdf
Ban hành 26/06/1997
Kích cỡ15/05/2013
Kích cỡ192030

THÔNG BÁO

-  Kết quả điểm xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng năm 2018

- Thông báo về kế hoạch xét tuyển viên chức 2018 tại Trung tâm Phục vụ Đối ngoại

- Thông báo tuyển dụng lao động cho NGOs năm 2019

- Thông báo khác

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363552344


-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363552344

  •  
  •  
  •