Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

582
Lần tải
75.pdf
Ban hành 4/12/2014
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ342624
585
Lần tải
74.pdf
Ban hành 18/12/2012
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ1261241
580
Lần tải
73.pdf
Ban hành 10/5/2013
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ381010
586
Lần tải
72.pdf
Ban hành 14/02/2015
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ262935
565
Lần tải
71.pdf
Ban hành 14/02/2015
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ894402
581
Lần tải
70.pdf
Ban hành 25/12/2014
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ337503
588
Lần tải
69.pdf
Ban hành 22/11/2012
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ444020
583
Lần tải
68.pdf
Thông qua 11/11/2011
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ359295
579
Lần tải
67.pdf
Ban hành 25/12/2012
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ375100
586
Lần tải
66.pdf
Ban hành 15/4/2012
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ208984
590
Lần tải
65.pdf
Ban hành 18/6/2012
Kích cỡ22/04/2015
Kích cỡ512863
606
Lần tải
64.pdf
Ban hành 28/6/2015
Kích cỡ14/04/2015
Kích cỡ346260
582
Lần tải
62.pdf
Ban hành 30/12/2010
Kích cỡ14/04/2015
Kích cỡ628810
573
Lần tải
60.pdf
Ban hành 8/5/2012
Kích cỡ14/04/2015
Kích cỡ238983
563
Lần tải
59.pdf
Ban hành 02/6/2011
Kích cỡ14/04/2015
Kích cỡ255723
768
Lần tải
58.pdf
Ban hành ngày 28/7/2014
Kích cỡ30/01/2015
Kích cỡ538910
855
Lần tải
52.pdf
Ban hành 20/03/1998
Kích cỡ15/05/2013
Kích cỡ192320
867
Lần tải
51.pdf
Ban hành 26/06/1997
Kích cỡ15/05/2013
Kích cỡ192030

Thông báo

- Tổ chức ONESKY cần tuyển 02 chức danh quản lý

- Tổ chức AI cần tuyển 02 nhân viên có chuyên nghành liên quan về giáo dục

- Thông báo khác

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363 552344

-P.Giám đốc-
Trần Hiếu
hieut@danang.gov.vn
02363 822777

-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363 822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363 822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343

 
-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344

-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363 552344
 

  •  
  •  
  •