Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

805
Lần tải
48.pdf
Ban hành 19/02/2013
Kích cỡ26/04/2013
Kích cỡ189294
880
Lần tải
47.pdf
Ban hành 18/12/2012
Kích cỡ26/04/2013
Kích cỡ965583
861
Lần tải
45.pdf
Ban hành 12/04/2012
Kích cỡ21/01/2013
Kích cỡ374430
1174
Lần tải
44.pdf
Ban hành 06/04/2012
Kích cỡ21/01/2013
Kích cỡ267555
1306
Lần tải
42.pdf
Ban hành 12/04/2012
Kích cỡ21/01/2013
Kích cỡ259162
1434
Lần tải
35.pdf
Ban hành 31/01/2012
Kích cỡ06/02/2012
Kích cỡ210671

THÔNG BÁO

-  Kết quả điểm xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng năm 2018

- Thông báo về kế hoạch xét tuyển viên chức 2018 tại Trung tâm Phục vụ Đối ngoại

- Thông báo tuyển dụng lao động cho NGOs năm 2019

- Thông báo khác

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363552344


-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363552344

  •  
  •  
  •