Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

459
Lần tải
111.pdf
Ngày 29/01/2018
Kích cỡ06/03/2018
Kích cỡ1067151
468
Lần tải
110.pdf
Ngày 20/03/1998
Kích cỡ21/11/2017
Kích cỡ337768
476
Lần tải
109.pdf
Ban hành 19/10/2016
Kích cỡ13/11/2017
Kích cỡ605714
361
Lần tải
108.pdf
Ban hành: 14/02/2008
Kích cỡ28/10/2016
Kích cỡ470524
382
Lần tải
107.pdf
Ban hành: 14/5/2013
Kích cỡ28/10/2016
Kích cỡ332251
365
Lần tải
106.pdf
Ban hành: 08/6/2010
Kích cỡ28/10/2016
Kích cỡ353057
463
Lần tải
105.pdf
Thông qua: 17/06/2010
Kích cỡ10/05/2016
Kích cỡ699474
463
Lần tải
104.pdf
Ban hành 30/12/1015
Kích cỡ12/04/2016
Kích cỡ386057
1780
Lần tải
103.pdf
Thực hiện văn hóa, văn minh đô thị
Kích cỡ23/03/2016
Kích cỡ683715
488
Lần tải
102.doc
Ban hành: 10/7/2001
Kích cỡ23/03/2016
Kích cỡ179712
463
Lần tải
101.doc
Thông qua: 13/11/2008
Kích cỡ23/03/2016
Kích cỡ269824
518
Lần tải
100.pdf
Ban hành: Ngày 16/02/2016
Kích cỡ23/03/2016
Kích cỡ453764
559
Lần tải
99.pdf
Ban hành 01/6/2015
Kích cỡ24/11/2015
Kích cỡ632191
581
Lần tải
98.doc
Ban hành 28/12/2000
Kích cỡ11/11/2015
Kích cỡ56832
592
Lần tải
97.doc
Ban hành 28/3/2002
Kích cỡ11/11/2015
Kích cỡ90624
567
Lần tải
96.pdf
BBan hành 06/7/2015
Kích cỡ02/11/2015
Kích cỡ894385
564
Lần tải
95.pdf
Ban hành 14/04/2015
Kích cỡ02/11/2015
Kích cỡ621679
597
Lần tải
94.docx
Ban hành 17/04/2015
Kích cỡ02/11/2015
Kích cỡ21001

THÔNG BÁO

- Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động 2019

-  Kết quả điểm xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng năm 2018

- Thông báo tuyển dụng lao động cho NGOs năm 2019

- Thông báo khác

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363552344


-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363552344

  •  
  •  
  •