CÔNG TÁC TUYỂN, GIỚI THIỆU VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI KHU VỰC MIỀN TRUNG-TÂY NGUYÊN

Trung tâm phục vụ đối ngoại Đà Nẵng (tên viết tắt là SCEDFA) được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Hiện nay, SCEDFA là đơn vị đầu mối:

- Được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao nhiệm vụ tổ chức tuyển chọn, đào tạo và cung cấp người lao động Việt Nam làm việc cho các cơ quan lãnh sự, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và các cơ quan nước ngoài có văn phòng đại diện hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Được Bộ Ngoại giao ủy quyền tuyển và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên thuộc các đối tượng quy định tại Điểm a, b, c và d, Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ và Quyết định số 898/QĐ-BNG ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

SCEDFA hiện đang quản lý hơn 1.500 lao động Việt Nam làm việc cho hơn 80 tổ chức, cá nhân nước ngoài và 05 cơ quan lãnh sự tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Hằng năm, SCEDFA thường xuyên đổi mới hình thức, phương thức tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ các tổ chức nước ngoài và người lao động Việt Nam đang làm việc tại các tổ chức nước ngoài tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động và chất lượng nhân sự thông qua việc đa dạng hóa các hoạt động tuyển dụng, giới thiệu người lao động, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm … hỗ trợ đóng, nộp các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động Việt Nam thuộc diện quản lý góp phần đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động Việt Nam trong quá trình làm việc và thôi việc.

SCEDFA là người bạn đồng hành tin cậy của các tổ chức, cá nhân nước ngoài và người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Quản lý Lao động, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng

Điện thoại : (+84) 236 3552343                 

Email: quanlylaodongscedfa@danang.gov.vn