Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ chính của SCEDFA được quy định tại Quyết định số 5531/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 898/QĐ-BNG ngày 14/4/2015 của Bộ Ngoại giao, cụ thể như sau:

1. Dịch thuật các văn bản, tài liệu, dự án, thư mời… từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại của Sở Ngoại vụ trước khi trình UBND thành phố xem xét.

2. Thực hiện dịch vụ dịch thuật các tài liệu chuyên ngành, quảng cáo, dự án, thư mời và các văn bản tài liệu khác; dịch thuật trong giải quyết các vụ án có yếu tố nước ngoài.

3. Phối hợp với các cơ sở đào tạo phiên dịch cao cấp ở các địa phương trong và ngoài nước để đào tạo đội ngũ phiên dịch chuyên nghiệp cho thành phố Đà Nẵng.

4. Làm đầu mối để phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức đào tạo, tuyển chọn và cung cấp nhân viên Việt Nam làm việc cho các cơ quan ngoại giao (lãnh sự quán), các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và các cơ quan nước ngoài có văn phòng đại diện hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đồng thời tổ chức quản lý, tổ chức hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn, sinh hoạt đoàn thể, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho lực lượng lao động này.

5. Tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên thuộc các đối tượng quy định tại Điểm a, b, c và d, Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ và Quyết định số 898/QĐ-BNG ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

6. Thực hiện các hoạt động dịch vụ có liên quan đến công tác ngoại vụ mà pháp luật cho phép theo yêu cầu của cơ quan nước ngoài và người nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng; nhận hợp đồng đăng cai tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và các cuộc họp của tổ chức nước ngoài và người nước ngoài với người Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ: Tổ chức sự kiện, tư vấn du học; cung ứng và quản lý lao động cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc Sở Ngoại vụ giao: Thủ tục đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu./.