Lịch sử hình thành

Ngày 26/6/1997, Ủy ban nhân dân (UBND) lâm thời thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1805/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Dịch thuật Đà Nẵng trực thuộc Phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND thành phố. Theo đó, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại có chức năng tham mưu, hỗ trợ phòng Ngoại vụ dịch thuật các văn bản, tài liệu, dự án, thư mời trước khi trình UBND thành phố xem xét; phối hợp đào tạo đội ngũ phiên dịch chuyên nghiệp cho thành phố Đà Nẵng để đáp ứng nhu cầu hợp tác đối ngoại của thành phố.

Ngày 20/3/1998, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1431/1998/QĐ-UB về việc đổi tên Trung tâm Dịch thuật Đà Nẵng thành Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (có tên giao dịch là SCEDFA), trực thuộc Sở Ngoại vụ. Ngoài chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1805/QĐ-UBND đồng thời bổ sung thêm một số chức năng, nhiệm vụ sau:

- Phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyển chọn, đào tạo và cung cấp nhân viên Việt Nam làm việc cho các cơ quan ngoại giao (lãnh sự quán), các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các văn phòng đại diện hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Thực hiện quản lý, tổ chức học tập nghiệp vụ, chuyên môn sinh hoạt các đoàn thể cho lực lượng lao động này.

- Đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và các cuộc họp của tổ chức nước ngoài và người nước ngoài với người Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

- Thực hiện các dịch vụ có liên quan đến công tác ngoại vụ mà pháp luật cho phép theo yêu cầu của cơ quan nước ngoài và người nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng.

Ngày 28/12/1998, Bộ Ngoại giao đã ban hành Quyết định số 1973/QĐ-BNG về ủy quyền Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cung ứng lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ tại 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên từ Quảng Trị đến Ninh Thuận; Ngày 23/3/1999, UBND thành phố Đà Nẵng bổ sung nhiệm vụ này cho Trung tâm Phục vụ Đối ngoại tại Quyết định số 41/1999/QĐ-UBND.

Ngày 26/06/2008, nhằm tạo điều kiện cho Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng triển khai đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 5092/QĐ-UBND về bổ sung nhiệm vụ: Tổ chức sự kiện, tư vấn du học, cung ứng và quản lý lao động cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật cho đơn vị.

Ngày 05/12/2011, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 10433/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng nhiệm vụ dịch thuật trong giải quyết các vụ án có yếu tố nước ngoài đối với Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng.

Ngày 28/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về sử dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (thay thế Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ). Để triển khai thực hiện nghị định này tại 14 tỉnh, thành phố ở khu vực miền Trung –Tây Nguyên, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng tiếp tục được Bộ Ngoại giao tin tưởng ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ.

Ngày 31/7/2015, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 5531/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng. Quyết định này đã hệ thống lại tất cả các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng từ khi ra đời đến nay./.