Thông tin liên hệ

Chức danh

Họ tên

Điện thoại

Email

Giám đốc

Trần Hiếu

0236 3552345

hieut@danang.gov.vn

Phó Giám đốc

Trà Thị Mỹ Dung

0236 3552344 

 dungttm7@danang.gov.vn

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Đoàn Thị Phúc

0236 3822777

phucdt@danang.gov.vn

Phó phòng Tổ chức - Hành chính

Nguyễn Thị Hồng Quyên

0236 3822777

quyennth5@danang.gov.vn

Trưởng phòng Quản lý Lao động

Phan Thị Thanh Ninh

0236 3552343

ninhptt@danang.gov.vn

Phó phòng Quản lý Lao động

Dư Tú Quyên

0236 3552343

quyendt@danang.gov.vn

Phó trưởng phòng phụ trách
phòng Kinh tế Đối ngoại

Mã Thị Minh Hoàng

0236 3552344

hoangmtm@danang.gov.vn

Phó phòng Kinh tế Đối ngoại

Nguyễn Thị Thanh Tú

0236 3552344

tuntt2@danang.gov.vn