Phiếu khảo sát

TRUNG TÂM PHỤC VỤ ĐỐI NGOẠI ĐÀ NẴNG
19A Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3552344 / 3552345 - Fax: 0236-3552346

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN
ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRUNG TÂM PHỤC VỤ ĐỐI NGOẠI

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân
Nhằm mục đích đánh giá, cải tiến và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng, kính đề nghị các ông/bà hoặc quý cơ quan tổ chức đã từng giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Đối ngoại cho ý kiến đánh giá của mình vào phiếu khảo sát ý kiến bằng cách đánh dấu (•) vào các ô lựa chọn với các nội dung cụ thể theo đường link dưới đây:
Link: https://docs.google.com/forms/d/1Usj5_hK1M3TtQjxRv3yUd1lR1LDdcKqrK415l1qoieU/viewform