KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2021
Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-TT ngày 02/02/2021 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (Trung tâm) tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2021.


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ đối ngoại tiếp nhận hồ sơ Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu nước ngoài

     Trong Quý II, Trung tâm đã triển khai rà soát trọng tâm 02 TTHC thuộc lĩnh vực Quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài và 02 TTHC thuộc lĩnh vực Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước. Trong năm 2021, tính đến ngày 15/6 Trung tâm đã tiếp nhận được 295 hồ sơ; trong đó hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là 273 hồ sơ, chiếm 92,5%; đang giải quyết 22 hồ sơ chiếm 7,5%.
Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được quan tâm thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế phối hợp trong tiếp nhận và xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân qua Tổng đài 1022 và Cổng góp ý của thành phố Đà Nẵng. Trung tâm đã đăng tải các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị lên trang thông tin điện tử của Trung tâm, niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, phát tờ rơi cung ứng các dịch vụ đối ngoại chuyên nghiệp.


     Trong quý III, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát TTHC; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; 100% hồ sơ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định tại đơn vị; Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm; Thực hiện các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả qua Dịch vụ Bưu chính công ích nhằm hướng tới mục tiêu đem đến sự minh bạch, kịp thời trong giải quyết TTHC và nâng cao sự hài lòng của người dân, các tổ chức, doanh nghiệp./.

 

THÔNG BÁO:
- Về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp hồ sơ theo yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (kể từ ngày 19/7/2021 cho đến khi có thông báo mới)

- Về việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19

- Kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quí III năm 2021