Tuyển và giới thiệu người lao động

1. Thủ tục tuyển chọn, giới thiệu người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên
1.1 Trình tự thực hiện
a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu sử dụng người lao động Việt Nam gửi văn bản đề nghị Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng tuyển người lao động Việt Nam tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ) Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng hoặc qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử (trường hợp qua thư điện tử, tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả).
b) Bước 2: Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, hướng dẫn yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; ghi phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
c) Bước 3: Sau 02 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân nước ngoài. Nội dung văn bản trả lời bao gồm:
- Thống nhất thực hiện tuyển chọn, giới thiệu người lao động Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài;
- Không thống nhất với đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong đó nêu rõ lý do.
d) Bước 4: Tổ chức, cá nhân nước ngoài đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng hoặc Bộ phận TN&TKQ gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.
1.2 Cách thức thực hiện
Hồ sơ liên quan được các tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi qua bưu điện hoặc qua thư điện tử hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng.
1.3 Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ
Văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong đó nêu rõ yêu cầu về vị trí việc làm, số lượng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, thời hạn cần tuyển, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động Việt Nam và của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong quá trình làm việc và khi thôi việc đối với từng vị trí việc làm cần tuyển.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (Một) bộ.
1.4 Thời hạn giải quyết
02 ngày làm việc
1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân nước ngoài.
1.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Phục vụ Đối Ngoại Đà Nẵng.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Phục vụ Đối Ngoại Đà Nẵng.
1.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Văn bản thống nhất hoặc không thống nhất tuyển chọn và giới thiệu người lao động Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài.
1.8 Lệ phí: không.
1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
1.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
1.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
a) Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
b) Quyết định số 898/QĐ-BNG ngày 14/4/2015 về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ.
c) Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ về qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
d) Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2015/NĐ-CP 28/7/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
đ) Quyết định số 5531/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ đối với Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng.