NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG TÂM PHỤC VỤ ĐỐI NGOẠI ĐÀ NẴNG

1. Tên thủ tục: Thủ tục tuyển chọn, giới thiệu người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên
1.1Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu sử dụng người lao động Việt Nam gửi văn bản đề nghị Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng tuyển người lao động Việt Nam tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ) Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc giao dịch trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn
b) Bước 2:
- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích
+ Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng kiểm tra thành phần hồ sơ;
+Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ và chưa hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ theo qui định và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng ghi phiếu biên nhận trong đó ghi rõ ngày trả kết quả.
- Trường hợp sử dụng giao dịch trực tuyến
+ Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ điện tử;
+ Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ và chưa hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng từ chối, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo qui định. Hệ thống tự động gửi thư điện tử thông báo đến tổ chức, công dân.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng tiếp nhận. Hệ thống tự động gửi thư điện tử thông báo đến tổ chức, công dân.
c) Bước 3: Sau 02 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân nước ngoài. Nội dung văn bản trả lời bao gồm:
- Thống nhất thực hiện tuyển chọn, giới thiệu người lao động theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài;
- Không thống nhất với đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong đó nêu rõ lý do.
d) Bước 4: Tổ chức, cá nhân nước ngoài đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng hoặc Bộ phận TN&TKQ gửi qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trường hợp thực hiện giao dịch trực tuyến tổ chức, cá nhân nộp bản chính hồ sơ trước khi nhận kết quả.
1.2 Cách thức thực hiện:
Hồ sơ liên quan được các tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc giao dịch trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn
1.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong đó nêu rõ yêu cầu về vị trí việc làm, số lượng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, thời hạn cần tuyển, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động Việt Nam và của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong quá trình làm việc và khi thôi việc đối với từng vị trí việc làm cần tuyển.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (Một) bộ.
1.4 Thời hạn giải quyết:
02 ngày làm việc.
1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân nước ngoài.
1.6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng.
1.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản thống nhất hoặc không thống nhất tuyển chọn và giới thiệu người lao động Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài.
1.8 Phí, lệ phí: Không có
1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
1.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
1.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
b) Quyết định số 898/QĐ-BNG ngày 14/4/2015 về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ.
c) Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ về qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
d) Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2015/NĐ-CP 28/7/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
đ) Quyết định số 5531/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ đối với Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng.