Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2022 tại Hội trưởng Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng, Ban Giám đốc Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng và Tổ Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022 nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 20221 và thảo luận biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2023. Tham dự Hội nghị Bà Nguyễn Thị Thúy Anh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Ông Trần Hiếu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm và toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cơ quan năm 2022, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức người lao động năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023; báo cáo công khai tài chính năm 2022; Báo cáo hoạt động công Đoàn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, viên chức và người lao động tham gia thảo luận đóng góp các ý kiến để nâng cao chất lượng và hoạt động chuyên môn góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra, đồng thời nâng cao đời sống của viên chức và người lao động trong năm 2023.
Tại Hội nghị, Trung tâm đã khen thưởng cho 02 tập thể và 04 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.


Ông Trần Hiếu – Giám đốc Trung tâm tuyên dương khen thưởng cho hai tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Bà Trà Thị Mỹ Dung – Phó giám đốc Trung tâm tuyên dương khen thưởng cho các cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022
Sau 01 buổi làm việc, Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, 100% viên chức, người lao động dự họp biểu quyết nhất trí.