NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG TÂM PHỤC VỤ ĐỐI NGOẠI ĐÀ NẴNG

2. Tên thủ tục: Quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại miền Trung – Tây Nguyên
2.1 Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp văn bản thông báo những ứng viên đã được tổ chức, cá nhân nước ngoài chọn và đề nghị SCEDFA quản lý lao động Việt Nam tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ) Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc giao dịch trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn
b) Bước 2:
- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích
+ Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng kiểm tra thành phần hồ sơ;
+ Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ và chưa hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ theo qui định và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng ghi phiếu biên nhận trong đó ghi rõ ngày trả kết quả.
- Trường hợp sử dụng giao dịch trực tuyến
+ Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ điện tử;
+ Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ và chưa hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng từ chối, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo qui định. Hệ thống tự động gửi thư điện tử thông báo đến tổ chức, công dân.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng tiếp nhận. Hệ thống tự động gửi thư điện tử thông báo đến tổ chức, công dân.
c) Bước 3: Trong vòng 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng phát hành văn bản đề nghị cơ quan an ninh thực hiện công tác thẩm tra, xác minh lý lịch của người lao động Việt Nam.
d) Bước 4: Trong vòng 14 ngày làm việc, cơ quan an ninh có văn bản trả lời kết quả thẩm tra, xác minh lý lịch của người lao động Việt Nam. Quá thời hạn nêu trên, nếu cơ quan an ninh không có văn bản trả lời thì được xem là đồng ý lý lịch của người lao động.
đ) Bước 5: Trong vòng 0,5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan an ninh, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng căn cứ kết quả thẩm tra, ban hành văn bản đồng ý chấp thuận quản lý lao động theo quy định hoặc không đồng ý quản lý (nêu rõ lý do).
e) Bước 6: Tổ chức, cá nhân nước ngoài đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng hoặc Bộ phận TN&TKQ gửi qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trường hợp thực hiện giao dịch trực tuyến tổ chức, cá nhân nộp bản chính hồ sơ trước khi nhận kết quả.
2.2 Cách thức thực hiện:
Hồ sơ liên quan được các tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc giao dịch trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn
2.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- 02 Sơ yếu lý lịch (bằng tiếng Việt theo mẫu đính kèm);
- 02Ảnh màu 3x4 (không quá 06 tháng);
- Bản sao văn bằng – Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ;
- 02 Bản sao hợp đồng lao động cá nhân (của người lao động Việt Nam có công chứng);
- 02 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTNT (theo quy định) và sổ BHXH (nếu có);
- 01 Bản sao giấy khai sinh;
- 01 Đơn xin gia nhập công đoàn (không bắt buộc);
- 01 Bản sao Chứng minh nhân dân;
b) Số lượng hồ sơ: 01 (Một) bộ.
2.4 Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc.
2.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.
2.6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng.
c) Cơ quan phối hợp thực hiện:
- Phòng An ninh Đối ngoại - Công an thành phố Đà Nẵng (PA01);
- Cục An ninh Đối ngoại - Bộ Công an tại Tp Đà Nẵng (A01).
2.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản đồng ý chấp thuận quản lý lao động theo quy định hoặc không chấp thuận quản lý (nêu lý do).
2.8 Phí, lệ phí:Không có
2.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
a) Sơ yếu lý lịch theo mẫu hướng dẫn (dành cho người có nhà cho thuê, người làm đại diện hoặc làm công cho người nước ngoài);
b) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, theo Mẫu sốTK1- TS ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
c) Đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.
2.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có khả năng lao động, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ (Khoản 1 Điều 2). Trừ người lao động Việt Nam mà luật qui định không được làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.
2.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
a) Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
b) Quyết định số898/QĐ-BNG ngày 14/4/2015 về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ.
c) Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ về qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
d) Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2015/NĐ-CP 28/7/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
đ) Quyết định số 5531/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ đối với Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng.
e) Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Namvề ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
g) Quyết định số 415/QĐ-LĐLĐ ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng về việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng.

Tải Hồ sơ nhân viên